KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA


1.STATUT ( kliknij )


2.PROCEDURY

Wszystkie procedury są do wglądu na terenie placówki.


3.MISJA

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Naszym celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia - otwierania  się na wartości uniwersalne. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo. Wspiera działania wychowawcze rodziców.

4. WIZJA

  • Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami
  • Stosujemy metody i formy pracy zapewniające naszym dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych
  • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć
  • Kształtujemy poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, uczymy otwartości na inne kultury europejskie
  • Prowadzimy edukację proekologiczną i zdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne.


5. GŁÓWNE ZADANIA NA LATA 2013- 2018

ZADANIE I

KSIĄŻKA UCZY, BAWI, WYCHOWUJE

- pobudzanie i wyzwalanie zainteresowań książką

- dostrzeganie wartości poznawczej, estetycznej i wychowawczej literatury

- poszukiwanie w literaturze wzorców poprawnej polszczyzny

- wspieranie sfery emocjonalnej u dzieci z wykorzystaniem bajkoterapii

ZADANIE II

KLUB PYTALSKICH

- Rozwijanie twórczych postaw dziecka

- odkrywanie, doświadczanie rzeczywistości poprzez zabawy badawcze, eksperymentowanie

ZADANIE III

POLSKA MOJA OJCZYZNA

- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej dzieci

- budzenie przywiązania do swojego kraju i miasta

- wprowadzenie dzieci w świat polskiej kultury, sztuki i historii

ZADANIE IV

JESTEM POLAKIEM, JESTEM EUROPEJCZYKIEM

- kształtowanie postaw patriotycznych, proeuropejskich

- poznanie kultury wybranych państw Europy

- wzbudzanie zainteresowania Unią Europejską

- rozwijanie tolerancji wobec innego człowieka

ZADANIE V

DBAM O SWOJE ZDROWIE

- rozwijanie postaw prozdrowotnych ( odporność fizyczna i psychiczna )

- kształtowanie nawyków higieniczno- zdrowotnych

- propagowanie zdrowego trybu życia.


ZADANIE NA ROK 2017/ 2018

Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem.

Cele:

 - poszerzanie wiadomości o  Polsce i wybranych krajach Europy w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi;

- poszanowanie kultury i dorobku innych narodów;

- wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobycia wiadomości.

 

Cele szczegółowe

dziecko:

- rozpoznaje różne regiony Polski i zna nazwy największych miast i rzek;

- rozpoznaje i nazywa symbole własnego kraju;

- wymienia kraje sąsiadujące z Polską;

- rozumie pojęcia Polak, Polska, Europejczyk, Europa, Unia Europejska

- poznaje wybrane bajki, opowiadania, tańce, zabawy i piosenki innych krajów europejskich;

- słucha wybranych utworów kompozytorów europejskich;

- eksperymentuje z ciekawostkami kulinarnymi;

- zapoznaje się z prostymi zwrotami w obcych językach;

- poznaje zabytki wybranych krajów europejskich.

Copyright by CityInfo.pl & Inetmedia