METODY I FORMY PRACY

Zdobywana wiedza i doświadczenie wykorzystywane jest w codziennej pracy z dzieckiem. Nasze działania dydaktyczno - wychowawcze wspomagają rozwój dzieci, uwalniają ich wrodzony potencjał  i możliwości rozwojowe zapewniając dobre przygotowanie do startu w szkolnej rzeczywistości.

Stosowane metody i formy pracy zapewniają wychowankom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.

Natomiast podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominującą w wychowaniu przedszkolnym.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

 • indywidualna
 • zespołowa
 • zbiorowa ( praca z cała grupą)

METODY STOSOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

 • czynne
 • oglądowe
 • słowne
 • aktywizujące
 •  -  nauczania matematyki wg. koncepcji prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
   - pedagogika zabawy ,,Klanza"     
   - improwizacje ruchowe wg. Rudolfa Labana
   - metoda Carla Orffa
   - techniki parateatralne
   - zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje
DIAGNOZA OSIĄGNIĘĆ DZIECI W PRZEDSZKOLU
 
Nauczyciele naszego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego prowadzą systematyczną obserwację pedagogiczną, dzięki której poznają możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci:
 • analiza gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • diagnoza przedszkolna

TERMINY BADAŃ UMIEJĘTNOŚCI

 • diagnoza wstępna: wrzesień - listopad / wszystkie dzieci/
 • diagnoza końcowa: maj / 3,4 -latki/, kwiecień / 5,6 -latki/ 
 • informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole wydawane są rodzicom do końca kwietnia. W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy nauczyciele opracowują i realizują indywidualny program wspierania i korygowania rozwoju dziecka. W miarę potrzeb organizowane są zespoły pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 • W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy nauczyciele opracowują i realizują indywidualny program wspierania i korygowania rozwoju dziecka. W miarę potrzeb organizowane są zespoły pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
PROGRAMY
Przedszkole Nr 133 pracuje w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego określoną rozporządzeniem MEN z dnia 27.VIII. 2012 / Dz.U.z dnia 27.VIII.2012r. poz.977  /kliknij/
 
 • "Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywnosci dzieci" Małgorzata Kwasniewska, Wiesława Żaba-Żabińska
 
PROGRAMY WŁASNE
 • Program adaptacyjny ,"Już czas do przedszkola" - Katarzyna Martini- Kielan
 • Program wychowawczy Przedszkola Nr 133 /kliknij/- Aleksandra Dąbek, Lucyna Janik
 • ,,W zdrowym ciele - zdrowy duch" program promocji zdrowia - Renata Dudek 
 • Programy logopedyczne :
     ,,Gimnastyka buzi i języka" - Beata Kasztelewicz  
     ,,Stymulowanie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym"- Beata Tomczyk    
                                     

Programy własne do wglądu na terenie placówki.

DZIECKO KOŃCZĄCE PRZEDSZKOLE 

POSIADA:             

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • uważnego słuchania i logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • twórczego rozwiązywania zadań,
 • odpowiedni poziom samodzielności
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,

PRZESTRZEGA:

 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • praw innych ludzi,
 • zasady kultury współżycia, postępowania wg ustalonych zasad

DOSTRZEGA I SZANUJE:

 • potrzeby innych ludzi
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
 • symbole narodowe,
 • środowisko naturalne,

NIE OBAWIA SIĘ:

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu

        

 

   

 

   
Copyright by CityInfo.pl & Inetmedia